Nejčastější dotazy ohledně eNeschopenky

 Co lékař od 1. 1. 2020 k vystavení neschopenky potřebuje?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Lékař potřebuje buď specializovaný software, u něhož identifikace bude probíhat prostřednictvím certifikátu od Státního ústavu pro kontrolu léčiv („SÚKL“), který už lékaři musí mít pro eRecept, nebo může využít bezplatně webovou aplikaci v rámci ePortálu ČSSZ. Pro přístup na ePortál ČSSZ může použít autentizaci buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, tzn. eOP nebo Jméno, heslo, SMS. Lékař může obě varianty také kombinovat.

 Bude lékař potřebovat elektronický podpis?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

ČSSZ elektronický podpis nebude vyžadovat. Identifikovat lékaře (poskytovatele zdravotních služeb) bude ČSSZ prostřednictvím certifikátu od SÚKL. V případě přístupu přes webovou aplikaci musí mít lékař buď datovou schránku, nebo eOP, nebo Jméno, heslo, SMS. Elektronický podpis však bude moci být nepovinnou součástí odesílaného elektronického podání, a to pokud sdělí poskytovatel zdravotních služeb ČSSZ technické upřesnění, že v rámci jeho systému budou lékaři při vystavení eNeschopenky připojovat elektronický podpis.

 Jak se zjednoduší práce lékaře při vystavení neschopenky?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Lékař bude mít přístup prostřednictvím on-line služeb do registrů ČSSZ (pojištěnců, zaměstnavatelů). Po zadání rodného čísla zaměstnance se lékaři předvyplní všechny dostupné údaje o něm i jeho zaměstnavateli, lékař je pouze potvrdí, nebo upraví, doplní vlastní informace z vyšetření (diagnózu, datum vzniku pracovní neschopnosti, vycházky, případně další údaje dle zákona) a neschopenku elektronicky odešle ČSSZ.

 Co bude dělat lékař při výpadku systému nebo internetu?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Neschopenku vystaví prostřednictvím papírového tiskopisu.

 Jak bude lékař pracovat se „starými“ neschopenkami?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Neschopenky vystavené na stávajícím formuláři do 31. 12. 2019 budou dokončeny „po staru“. To znamená stejně jako nyní, prostřednictvím papírových tiskopisů.

 Bude se muset každý lékař nyní vystavující papírové neschopenky anebo úplně nově začínající vystavovat neschopenky dostavit k registraci na OSSZ?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Nebude, každý poskytovatel lékařských služeb již disponuje systémovým certifikátem SÚKL, který postačí pro využití lékařského software. V případě přístupu přes ePortál je třeba, aby lékař disponoval přihlašovacími údaji k datové schránce nebo jakýmkoliv prostředkem národní identitní autority.

 Budou nadále evidenční knihy formulářů dočasné pracovní neschopnosti?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

V rámci nové legislativní úpravy účinné od 1. 1. 2020 dochází k novelizaci i v tom smyslu, že evidencí se rozumí písemný záznam nebo záznam v elektronické podobě o každém rozhodnutí o vzniku a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

 Bude možné v systému vystavit všechny žádosti a potvrzení spojené s neschopenkou (3 dny zpětně, vycházky atp.)?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Ano, tyto žádosti bude možné odeslat v elektronické podobě. Zda budou součástí lékařských software, bude záviset na jejich dodavatelích. V každém případě je bude možné odesílat prostřednictvím formulářů na ePortálu ČSSZ.

 Jak si lékař převezme pacienta do péče od předchozího lékaře (např. propuštěného z nemocnice)?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Elektronicky. Předaný pacient se dostaví k přebírajícímu lékaři s průkazem pojištěnce (II. dílem neschopenky), na základě čísla neschopenky ho lékař vyhledá v systému a elektronicky převezme.

 Jak bude fungovat identifikace nemocného zaměstnance u lékaře, pokud by šlo o cizince, který zatím nemá přiděleno rodné číslo?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Stejně jako doposud postačí uvedení jména, příjmení a data narození nemocného zaměstnance.

 Pokud bude mít pacient dva souběžné pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele, uvidí lékař při vystavení eNeschopenky oba?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

V případě souběžných pracovních poměrů u stejného zaměstnavatele budou ošetřujícímu lékaři nabízeny všechny, tak jak je u tohoto zaměstnance ČSSZ eviduje. Ošetřující lékař totiž u každého z pojistných poměrů rozhoduje zvlášť, zda pro něj uzná zaměstnance dočasně práce neschopným.

 Co v případě, že se ošetřujícímu lékaři nezobrazí všechny pojistné vztahy?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Ošetřujícímu lékaři se při vystavování eNeschopenky konkrétnímu pacientovi do formuláře načtou jak osobní údaje z registru pojištěnců, tak i údaje o jeho zaměstnavateli z registru zaměstnavatelů, které spravuje ČSSZ. Ošetřující lékař bude mít možnost potvrdit (vybrat) nabízené údaje o zaměstnanci a o zaměstnavateli anebo (stejně jako v současnosti) údaje ručně vyplnit podle informací, které mu sdělí pacient.

Ošetřující lékař nenese odpovědnost za správnost údajů sdělených zaměstnancem, které nemá možnost ověřit. Správnost údajů bude ověřovat a prověřovat příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v rámci zpracování zaslaného formuláře od ošetřujícího lékaře.

 Bude možno eNeschopenku stornovat?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Zákon o nemocenském pojištění institut stornování neschopenky nezná. Bude však existovat řešení, které umožní eNeschopenku vystavenou omylem či třeba technickým nedopatřením v systému zrušit, a to v součinnosti s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení.

 K čemu slouží IČPE. Kde může lékař o jeho přidělení zažádat?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Každý poskytovatel zdravotních služeb bude pro komunikaci v rámci nového systému eNeschopenky identifikován pomocí identifikačního čísla pracoviště pro e-podání („IČPE“). V prvé fázi bude každému poskytovateli zdravotních služeb, kterého ČSSZ eviduje, vygenerováno jedno hlavní IČPE, navázané na jeho identifikační číslo. Od listopadu 2019 pak bude moci každý poskytovatel zdravotních služeb přidělovat (či zneplatnit) podle svých provozních potřeb libovolný počet dalších IČPE pro jednotlivá pracoviště, jednotlivé lékaře ve společné ordinaci či v případě více pracovišť v různých okresech.

 Pokud má zdravotnické zařízení ordinace ve více okresech (např. jeden lékař, který má dvě ordinace), je nutné mít přidělených více IČPE? Tedy za každý okres jedno IČPE?

 Odpovídá Česká správa sociálního zabezpečení:

Pokud má poskytovatel zdravotních služeb více pracovišť v různých okresech, jsou pro něj místně příslušné různé okresní správy sociálního zabezpečení (místní příslušnost se řídí místem výkonu práce ošetřujícího lékaře), a proto by si měl vygenerovat více IČPE.

Doporučení pro uživatele našeho software ISL. Po zkušenostech se zaváděním eReceptu

bude i při spuštění eNeschopenky zpočátku mnoho drobných změn v produkčním prostředí ČSSZ,

které nebude hned možno rychle zabudovat do ISL - Modul přímého spojení s ČSSZ .

Tyto změny budou ale jako první přístupné na webovém rozhraní přes datovou schránku. Proto dopručujeme si v předstihu zajít na poštu na czech point a zažádat si o datovou schránku. Obě služby tedy přímé spojení z ambulantního software a práci mimo ambulantní software přes datovou schránku a webové rozhraní ČSSZ lze kombinovat .

 

Od 1. ledna 2020 se naostro spustí projekt, který přinesla novela zákona o nemocenském pojištění, tzv. eNeschopenka. Jak by měla celá nová elektronická agenda neschopenek fungovat v praxi?

(Převzato z portálu POHODA)


 

Zavedení eNeschopenek je součástí elektronizace státní správy. Projekt eNeschopenky si klade za cílezjednodušení administrativní náročnosti v procesech dočasné pracovní neschopnosti, snížení počtu dílů ze stávajících pěti na tři, zrychlení procesu výplaty dávek, zvýšení uživatelské přívětivosti pro lékaře formou softwarové podpory pro vyplňování a odesílání a v neposlední řadě též poskytnutí online informace zaměstnavateli o jeho nemocných zaměstnancích.

Nově by tak mělo dojít k zjednodušení toku informací mezi nemocným, lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).

Pro novou neschopenku bude lékař od 1. 1. 2020 vystavovat tyto formuláře:

Kromě těchto základních formulářů se ještě budou vystavovat:

Testovací provoz eNeschopenky bude nasazen 1. 10. 2019, od 1. 1. 2020 bude systém fungovat již naostro.

Vznik pracovní neschopnosti

Zaměstnanec se dostaví k lékaři, který po vyšetření zjistí, že je neschopen vykonávat své zaměstnání. Lékař vystaví 1. díl eNeschopenky – Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – buď ve svém lékařském softwaru, nebo v bezplatné webové aplikaci na ePortálu ČSSZ.

Pro ověření bude lékař využívat v lékařském softwaru systémový certifikát vydaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv (již užívaný v případě eReceptu).

Do webové aplikace ePortálu ČSSZ se lékař přihlásí některým z uznávaných identifikátorů (datová schránka, občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, uživatelský účet NIA). Z registru ČSSZ se lékaři předvyplní osobní údaje pacienta, včetně údajů o zaměstnavateli.

Lékař elektronicky zašle tento první díl neschopenky příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“). Současně vytiskne 2. díl eNeschopenky – Průkaz práce neschopného pojištěnce. Tento tiskopis dostane zaměstnanec a slouží pro záznamy kontrol ze strany ošetřujícího lékaře, ze strany OSSZ a dále pro vyznačení potvrzení o trvání pracovní neschopnosti a jejím ukončení. Zaměstnanec jej nikam neodnáší, nechává si jej pro uvedené účely.

Zaměstnanec je však povinen dle zákoníku práce neprodleně svému zaměstnavateli oznámit, že u něj nastala překážka v práci – pracovní neschopnost. Stejně tak jako dnes by to měl učinit, jakmile odchází místo výkonu práce k lékaři.

Od 1. 1. 2020 však již nebude zaměstnavateli předávat žádné potvrzení o tom, že je nemocný. Bylo by tedy vhodné, aby zaměstnavatelé stanovili např. interním předpisem, jakým způsobem má zaměstnanec svou pracovní neschopnost nahlásit.

Zaměstnavatel má dva způsoby, jak získat informace o eNeschopenkách svých zaměstnanců:

Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců, bude mu po odeslání hlášení od ošetřujícího lékaře na ČSSZ zároveň zaslána notifikace do zvolené datové schránky. Ihned po přijetí eNeschopenky ČSSZ tak zaměstnavatel získá neověřené informace z 1. dílu.

Pro tento způsob komunikace bude muset zaměstnavatel nejprve podat žádost elektronicky službou ePortál ČSSZ, kde si zvolí datovou schránku zaměstnavatele, kam chce elektronickou komunikaci zasílat.

Po zpracování jednotlivých hlášení eNeschopenky a došetření zaměstnancem OSSZ pak budou zaměstnavateli odeslány kvalifikované výpisy z 1. dílu, ze 3. dílu, potvrzení o trvání neschopnosti a vybrané údaje z Hlášení ošetřujícího lékaře.

Notifikace budou se zřetelem k ochraně osobních údajů obsahovat jméno, příjmení, datum narození zaměstnance a datum vzniku pracovní neschopnosti.

Všechny tyto, a navíc i zevrubnější údaje si pak může zaměstnavatel zjistit prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ. Služby ePortálu ČSSZ jsou přístupné po přihlášení datovou schránkou nebo přes portál NIA, přičemž zaměstnavatel může pověřit k využívání služeb ePortálu ČSSZ své zaměstnance nebo i jiné subjekty, např. účetní firmu, která mu zpracovává mzdovou agendu.

Služba by měla obsahovat údaje o jednotlivých zaměstnancích nebo zde půjde vygenerovat přehled všech zaměstnanců, u kterých ČSSZ aktuálně eviduje dočasnou pracovní neschopnost.

ČSSZ by podle zákona tímto způsobem měla sdělovat zaměstnavatelům na jejich žádost neprodleně:

Ukončení dočasné pracovní neschopnosti do 14. dne jejího trvání

Pokud lékař při kontrole zaměstnance zjistí, že je již práce schopný v prvních 14 dnech neschopenky, vystaví 3. díl neschopenky – Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Opět jej zašle elektronicky buď prostřednictvím svého lékařského softwaru, nebo přes ePortál ČSSZ příslušné správě sociálního zabezpečení.

Zaměstnanci současně vyznačí v Průkazu práce neschopného pojištěnce toto ukončení. Zaměstnavateli, který požádal o notifikace, přijde do datové schránky ihned informace o ukončení neschopenky.

Ověřený údaj o ukončení neschopnosti půjde zjistit službou ePortálu ČSSZ. Zaměstnavatel vyplácí náhradu za nemocenskou na základě takto zjištěných údajů.

Ukončení dočasné pracovní neschopnosti po 14. dni jejího trvání

Lékař po překročení 14 dnů neschopnosti zašle na příslušnou OSSZ informaci o tom, že zaměstnancova pracovní neschopnost stále trvá. Tento údaj zaznamená současně do Průkazu práce neschopného pojištěnce. Pro zaměstnavatele již nevystavuje žádné potvrzení (dříve tzv. lístek na peníze).

Pokud zaměstnavatel požádal o zasílání notifikací, přijde mu zároveň tato informace do datové schránky. Verifikované údaje bude možno zjistit pomocí služby ePortálu ČSSZ.

Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaslat elektronicky Přílohu k žádosti o dávku s údaji potřebnými pro výpočet nemocenské.

Novinkou je, že na této příloze zaměstnavatel uvede i bankovní účet, na který zaměstnanci vyplácí mzdu. Nemocenské se zaměstnanci vyplácí stejným způsobem, jakým je zaměstnanci vyplácena mzda, plat nebo odměna, pokud zaměstnanec nepožádá o jiný způsob výplaty nemocenského.

Je-li zaměstnanci vyplácena mzda, plat nebo odměna v hotovosti na pracovišti, prostřednictvím držitele poštovní licence do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky, bude se vyplácet nemocenské zaměstnanci způsobem, který zaměstnanec určí.

Do 14. dne trvání pracovní neschopnosti vyplatí nemocenskou zaměstnanci zaměstnavatel. Od 15. dne na základě obdržených údajů vyplácí zaměstnanci dávku nemocenského pojištění příslušná OSSZ.

Při ukončení neschopenky lékař vystaví 3. díl neschopenky – Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Opět jej zašle elektronicky buď prostřednictvím svého lékařského softwaru, nebo přes ePortál ČSSZ příslušné správě sociálního zabezpečení.

Zaměstnanci současně vyznačí v Průkazu práce neschopného pojištěnce toto ukončení. Zaměstnavateli, který požádal o notifikace, přijde do datové schránky ihned informace o ukončení neschopenky. Ověřený údaj o ukončení neschopnosti půjde zjistit službou ePortál ČSSZ.

Zaměstnavatel má povinnost po návratu zaměstnance do zaměstnání zaslat elektronicky hlášení o případném výkonu práce zaměstnance v poslední den pracovní neschopnosti nebo v jejím průběhu.

Na základě těchto informací OSSZ vyplatí zaměstnanci zbývající část nemocenské.

Hlášení změn v průběhu pracovní neschopnosti

Lékař též elektronicky hlásí na příslušnou OSSZ změny, ke kterým dojde v průběhu neschopenky – např. změna pobytu, předání do péče jinému lékaři, jiné nastavení vycházek. Zaměstnavatel si může tyto změny zjistit pomocí služby ePortálu ČSSZ.